De bloem.
1
Kelkbuis
Calyx tube
Kelchröhre
2
Kelkblad
Sepal
Kelchblatt
3
Kroonblad
Petal
Kronblatt
4
Meeldraad (=7+8)
Stamen (=7+8)
Staubblatt (=7+8)
5
Stamper (=6+9+10)
Pistil (=6+9+10)
Stempel (=6+9+10)
6
Vruchtbeginsel
Ovary
Fruchtknoten
7
Helmdraad
Filament
Staubfaden
8
Helmknop
Anther
Staubbeutel
9
Stijl
Style
Griffel
10
Stempel
Stigma
Narbe
Hierboven de algemene opbouw van een Fuchsia bloem met een benoeming van de diverse onderdelen die hieronder in het kort wordt uitgewerkt.
Aan de bloemsteel begint het met het vruchtbeginsel. Dit wordt later de bes met de zaden.
Aan het vruchtbeginsel zit eerst de kelkbuis die per soort verschilt in vorm.
Deze kelkbuis is eigenlijk het onderste vergroeide deel van de kelkbladen en gaat over in de 4 kelkbladen.
De kelkbuis met kelkbladen zie je in gesloten toestand als de bloemknop. Deze bloemknop gaat open doordat de kelkbladen zich gaan spreiden. Dan wordt de rest van de bloem zichtbaar.
In de meeste gevallen zijn er dan 4 kroonbladen (de sectie Hemsleyella heeft geen of rudimentaire kroonbladen).
In de bloem komt vanuit het vruchtbeginsel de stijl met als uiteinde de stempel, vaak een 4-lobbige knop waarop het stuifmeel (de mannelijke zaadcellen) terecht moet komen. Dit stuifmeel gaat dan door de stijl naar het vruchtbeginsel, om daar de zaadknoppen te bevruchten. Na deze bevruchting ontstaat dan het zaad in de bes.
Dan zijn er, naast de stijl, ook nog acht meeldraden (4 binnenste en 4 buitenste) waarvan er soms 4 in verschrompelde toestand aanwezig zijn, bijv. bij de Encliandra sectie.
De meeldraden bestaan uit een helmdraad (vanuit de bloem) met aan het eind de helmknop. Deze helmknop bevat het stuifmeel dat bij rijping vrijkomt.
Na de bevruchting valt de bloem af en groeit het vruchtbeginsel uit tot een bes met een heleboel zaadjes.

The flower.
Die Blüte.
Above the general construction of a Fuchsia flower with the names of the several parts which are below shortly further described.
On the peduncle it starts with the ovary. This part will later be the berry with the seeds.
After the ovary you see the calyx tube which differs for every Species. This calyx tube is really the first grown together part of the sepals and divides in 4 sepals. The calyx tube with the sepals forms together in closed condition the flower bud. This flower bud opens by the spreading of the sepals. Than the rest of the flower is visible.

In most cases there are 4 petals (the Hemsleyella section has no or sometimes some rudimentary sepals).
In the flower, out of the ovary comes the style with at the end the stigma, often with 4 lobes, on which the pollen (the male part of the seed) must land.
These pollen find there way through the style to the ovary to fertilize the ovules. After this fertilization the seeds come into being in the berry.

Besides the style, there are mostly 8 stamen (4 petalous and 4 sepalous stamen) of which sometimes 4 ar just present in a reduced state, e.g. In the Encliandra section.
The stamen is made up of a filament (out of the flower) and at the end an anther.
This anther contains the pollen that comes free after ripening.
After the fertilization the flower falls off and the ovary develops into a berry with a lot of tiny seeds.
Hier oben dem allgemeinen Aufbau einer Fuchsien Blüte mit einer Benennung der verschiedenen Komponenten wird im Folgenden in Kürze ausgearbeitet werden.
Ab dem Blütenstiel beginnt es mit dem Fruchtknoten. Das wird später die Beere mit den Samen.
An dem Fruchtknoten sitzt zunächst die   Kelchröhre, die  bei  jeder Art verschieden in geformt sein kann.
Die  Kelchröhre ist eigentlich der untere Teil der fusionierten Kelchblätter – übergehend in vier Kelchblätter.
Die  Kelchröhre mit den Kelchblättern sieht man im geschlossenen Zustand als die Blütenknospe. Diese Blütenknospe öffnet sich indem die Kelchblätter sich spreizen. Dann wird der Rest der Blüte sichtbar.
In den meisten Fällen gibt es dann vier Kronblätter (der Sektion Hemsleyella hat keine oder rudimentäre Kronblätter).
In die Blüte kommt, aus dem Fruchtknoten, der Griffel mit der Narbe am Ende. Häufig einen vierflügeligen Knopf, auf dem die Pollen (die männlichen Samenzellen) ankommen müssen. Diese Pollen gehen dann durch die Griffel zum Fruchtknoten, um die Germen zu befruchten. Nach dieser Befruchtung entstehen die Samen in der Beere.
Dann gibt es, neben dem Stil, auch acht Staubblätter (4 Innere und 4 Äußere), von denen es manchmal  4 in geschrumpften Zustand sind z. B. in der Encliandra Sektion.

Die Staubblätter bestehen aus einem Staubfaden (von der a Blüte aus) und  am Ende dem Staubbeutel. Dieser Staubbeutel enthält den Pollen, der während der Reifung freigesetzt wird. Nach der Befruchtung fällt die Blüte ab und  der Fruchtknoten wächst zu einer Beere mit einer grosser Menge von kleine Samen.