Doelstelling.

Volgens punt 5 van het huishoudelijk reglement van de Botanische Groep van de Uitgebreide Technische Commissie (UTC) van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden (NKvF) is het doel:

A.Gezamenlijk zoveel mogelijk Fuchsia species en de in het wild voorkomende vormen te verkrijgen en te houden.
B.Zorg te dragen dat deze planten voorzien zijn van de juiste naamgeving volgens de geldende regels van de nomenclatuur en interne afspraken.
C.Het vormen van een genenbank, door het “houden” van zoveel mogelijk species, en vormen daarvan, door uitwisseling, studie naar de meest geschikte kweekwijze, gecontroleerde zaadwinning, enz.
D.Het vertrouwd maken van leden van de NKvF met botanische fuchsia’s door lezingen,  PowerPoint presentaties, publicaties, shows, enz.
E.Het, waar mogelijk, ondersteunen van het werk van de Veredelingsgroep van de UTC.
F.Het, waar mogelijk, ondersteunen van het werk van de Computer/Determinatie Groep van de UTC.
G.Het vastleggen van zoveel mogelijk gegevens over species in de  vorm van plantbeschrijvingen, cultuurbeschrijvingen, een diatheek, enz.

                                  
Aim.
                                          
According to Paragraph 5 of the rules and regulations of the Botanical Group of the Broad Technical Commission (UTC) of the Dutch Association of Fuchsia Friends (NKvF) the aim is as follows:

A. To gather and maintain as many Fuchsia species as possible  as well as subspecies and varieties found in the wild.
B. To ensure that those plants are given the right names according the accepted rules of the nomenclature and internal aggreetments.
C. To form a gene bank, by keeping as many species and varieties as possible, for instance by exchange, by research on the most suitable cultiral care and by supervising gathring of seed.
D. To familiarize members of the NKvF with the Fuchsia species, for instance by giving lectures,  Power Point Presentations, publications and shows.
E. To support, wherever possible, the Improvement Group  of the UTC.
F. To support, wherever possible, the Computer-Identification Group  of UTC.
G. To set down as much data as possible about species in the form of plant descriptions, descriptions of cultural care and  slide-collection.                            

Ziel.

Gemäss Punkt 5 der Satzung von die Botanische Gruppe von der Umfassende Technische kommission (UTC)  von der Niederländische Kreiss von Fuchsienfreunden (NKvF) ist das Ziel:

A. Ingesamt soviel wie möglich Fuchsien Arten  und der wild vorkommenden Formen zu erlangen und zu erhalten.
B. Sorge zu tragen das diese Pflanzen ausgestattet sind mit den richtigen Namengebung gemäss der geltenten Regeln von der Nomenclatur und innere  Verabredungen.
C. Die gestalten einer Genbank, durch das erhalten von soviel als möglich an Arten, und Formen davon, durch Austausch, Studium nach der geeignetsten Anbauweise, kontrollierte   Saatgewinnung, usw.
D. Die Mitglieder der NKvF vertaut machen mit  der Botanische Fuchsien durch Vorträge, Bildvorträge, Publikationen,  Schauen, usw.
E. Wenn möglich die Arbeit  der Hochzüchtungsgruppe der UTC zu unterstützen.
F. Wenn möglich die Arbeit der Computer-Determiniergruppe der UTC zu unterstützen.   
G. Das Festlegen von soviel wie möglich Daten über Species in der Form  von Pflanzebeschreibungen,