Fuchsia paniculata ssp.mixensis tw.sl.
Schufia.

beschr.arborescens.

beschr.paniculata.

arborescens americana.

arborescens 69-148.

paniculata.

paniculata lindley.

paniculata parva.

paniculata finca pirineos.

paniculata las margueritas.

paniculata reiman.

paniculata mixensis.